Skip to content

A Leány Könyve

A Leány Könyve

1.1. A hatalomtól küldettem el; és eljöttem azokhoz, kik elmélkednek rajtam.
1.2. És megtaláltak azok között, akik kerestek engem.
1.3. Nézzetek rám, ti, akik elmélkedtek rajtam; s ti hallgatók, halljatok engem!
1.4. Ti, akik rám vártok, fogadjatok magatokhoz engem; és ne űzzetek el látásotok elől.
1.5. S ne tegyétek gyűlölködővé, sem hangotokat, sem a hallásotokat.
1.6. Ne legyetek tudatlanok felőlem, sehol és semmikor.
1.7. Legyetek éberek!
1.8. Ne legyetek tudatlanok felőlem.
1.9. Mert vagyok az első és az utolsó.
1.10. Vagyok a tisztelt és megvetett.
1.11. Vagyok a szent és a céda asszony.
1.12. Vagyok a feleség és szűz.
1.13. Vagyok az anya és a leány.
1.14. Anyám tagjai vagyok.
1.15. Vagyok a meddő asszony, és az kinek számos fia van.
1.16. Vagyok a menyasszony, kinek násza nagyszerű, és nem vettem magamnak férjet.
1.17. Vagyok a bába, és az, aki nem szül.
1.18. Vigasza vagyok vajúdásaimnak.
1.19. Vagyok a menyasszony és a vőlegény.
1.20. A férjem az, ki nemzett engem.
1.21. Apám szülőanyja vagyok és nővére férjemnek; és ő az én gyermekem.
1.22. Szolgája vagyok annak, ki alkotott engem és uralkodója utódaimnak.
1.23. De ő az, ki idő előtt [nemzett engem], a születés napján és ő az én utódom, kellő időben, és erőm tőle származik.
1.24. Vagyok a pálcája ifjúkora erejének, s ő az én öregkori botom, s bármit akar, az történik velem.
1.25. Vagyok a felfoghatatlan csend, s a gyakran felbukkanó gondolat.
1.26. Vagyok a rengeteg hang szava, és a rengeteg forma jelentése.
1.27. Vagyok a kimondott nevem.

2.1. Miért van, hogy ti, akik gyűlöltök, szerettek engem, és gyűlölitek azokat, akik szeretnek engem?
2.2. Ti, akik megtagadtok, hitet tesztek mellettem, és akik hitet tesznek mellettem, azok megtagadnak.
2.3. Ti, akik igazat szóltok rólam, hazudjatok, és ti, akik hazudtatok rólam, szóljatok igazat.
2.4. Ti, akik ismertek engem, legyetek tudatlanok felőlem; és azok, akik nem ismernek engem, jöjjenek, hogy megismerjenek!
2.5. Mert vagyok a tudás és a tudatlanság.
2.6. Vagyok a szégyen és a merészség.
2.7. Szégyentelen vagyok és szégyenkezem.
2.8. Erő vagyok és félelem vagyok.
2.9. Hadakozás vagyok és béke.
2.10. Figyelmezzetek rám.
2.11. Vagyok a megszégyenített és a hatalmas lény.
2.12. Ügyeljetek szegénységemre és vagyonomra.
2.13. Ne legyetek gőgösek hozzám, mikor a földre hajítanak; s akkor megtaláltok majd azok között, akik jönnek.
2.14. És ne bámuljatok meg a trágyadombon, és menjetek és hagyjatok ott, számkivetve; s akkor megtaláltok a királyságokban.
2.15. És ne bámuljatok meg, mikor kidobnak azok közé, kik kegyvesztetté váltak, és a legjelentéktelenebb helyeken; és akkor kacagjatok rajtam.
2.16. S ne űzzetek ki azok közé, kiket dicstelenül öltek meg.
2.17. De én, én könyörületes vagyok, és kegyetlen vagyok.
2.18. Legyetek résen!
2.19. Ne gyűlöljétek engedelmességemet; és ne szeressétek önuralmam gyengeségemben.
2.20. Ne hagyjatok el; és erőmtől ne féljetek.
2.21. Ugyan, miért nézitek le félelmemet; és átkozzátok büszkeségem?
2.22. Én vagyok az, ki minden félelmekben létezik, és merészség a reszketésben.
2.23. Vagyok az, aki gyenge, s jól érzem magam a hely gyönyörében.
2.24. Vagyok a bolond és vagyok a bölcs.
2.25. Miért gyűlöltetek engem tanácsaitokban?
2.26. Azért, mert én csöndben leszek azok között, akik hangtalanok, s meg kell mutatkoznom és beszélnem?
2.27. Miért gyűlöltetek akkor, ti görögök?
2.28. Mert barbár vagyok a barbárok között?
2.29. Mert én a görögök bölcsessége, és a barbárok igaz tudása vagyok.
2.30. Vagyok az ítélet, görögök és barbárok fölött.
2.31. Vagyok az, kinek képmása többszörös Egyiptomban, és az, kinek nincs képmása a barbárok között.
2.32. Vagyok a mindenütt gyűlölt és a mindenütt szeretett.
2.33. Vagyok az, kit Életnek neveznek, ti pedig Halálnak.
2.34. Vagyok az, kit Törvénynek hívnak, ti Törvénytelenségnek.
2.35. Vagyok az, akit üldöztetek, s vagyok az, akit elfogtatok.
2.36. Vagyok az, akit szétszórtatok, és összeszedtetek megint.
2.37. Előttem megszégyenültetek és szemérmetlenek voltatok velem.
2.38. Vagyok az, aki nem tart ünnepet, és vagyok az, akinek ünnepe rengeteg.
2.39. Én, én istentelen vagyok, és vagyok az, kinek Istene többszörös.
2.40. Vagyok az, ki fölött elmélkedtek, és vagyok az, akit megvetettetek.
2.41. Tanulatlan vagyok, és ők ezt tanulják tőlem.
2.42. Vagyok az, akit semmibe vettetek, s elmélkedtetek fölöttem.
2.43. Vagyok az, aki elől elrejtőztetek, s az, ki előtt felbukkantok.
2.44. De valahányszor elrejtitek magatokat, én magam fogok megjelenni.
2.45. Mert valahányszor felbukkantok, én [rejtőzöm el] előletek.
2.46. Azoknak, akiknek […]
2.47. […]
2.48. […] érzéketlenül
2.49. Vegyetek engem [magatokhoz az enyhülésből és] a fájdalomból; és vegyetek engem magatokhoz a megértésből [és] tudatlanságból.
2.50. Vegyetek engem magatokhoz a szégyenteljes helyekről és a bűnbánatból; és szerezzetek meg azoktól, akik jók maradtak a szégyenletességben is.
2.51. Szégyentelenül, ragadjatok magatokhoz szégyentelenségben; és szégyentelenül szégyenkezve hibáztassátok tagjaimat magatok között.
2.52. És jöjjetek hozzám, ti, akik ismertek engem, és ti, kik ismeritek tagjaimat.

3.1. Hozzátok létre a nagyokat a kicsiny első teremtmények között.
3.2. Lépjetek előre a gyermekkorhoz, és ne nézzétek le, mert kicsi és apró.
3.3. S ne vegyétek el a nagyságot részletekben a kicsinységből, mert a kicsinység a nagyságról ismerszik meg.
3.4. Miért átkoztok és tiszteltek engem?
3.5. Ti megsebeztetek és megkönyörültetek.
3.6. Ne válasszatok el az elsőktől, kiket ismer[tetek.
3.7. És] senkit ne dobjatok [ki, és ne] hozzatok senkit vissza […]
3.8. …visszahozott titeket
3.9. és…[nem ism]eritek őt
3.10. [Én…{Ismerem azt}] ami az enyém
3.11. […] ismerem az el[sőket], és az utánuk következők ismernek engem.
3.12. De én vagyok a [tökéletes] tudat és a [{villámlás}] nyugalma.
3.13. Én vagyok a kutatásom tudása, és azok lelete, akik utánam kutatnak.
3.14. És azok parancsa, akik engem kérdeznek.
3.15. És az erőknek ereje az angyalokról való tudásom alapján, akik logoszom által küldettek el,
3.16. És az istenekről, kik idejük szerint a parancsom által,
3.17. És velem van, miáltal minden ember szelleme létezik,
3.18. És bennem van, miáltal a nők léteznek.
3.19. Vagyok a magasztalt és dicsért és a gúnyosan megvetett.
3.20. Vagyok a béke és miattam tör ki háború.
3.21. S vagyok egy idegen és egy honfitárs,
3.22. Vagyok a lényeg, s az, kinek nincs lényege.
3.23. Azok, kik együttlétemből jönnek a létezésbe, nem tudnak rólam; és azok, akik a lényegemben vannak, tudnak engem.
3.24. Akik közel állnak hozzám, tudatlanok voltak felőlem; és akik messze vannak tőlem, ismertek engem.
3.25. Azon a napon, amikor közel vagyok [hozzátok, ti] messze vagytok [tőlem.
3.26. És] azon a napon, mikor [messze vagyok] tőletek, [közel] [vagyok] hozzátok.
3.27. Én [vagyok] [{mindeneken}] belül
3.28. [Én {vagyok, aki megismerhető}] a jellegekről
3.29. Én vagyok, aki [{megismerszik}] a szellemek teremtéséről, [{én vagyok}] a lelkek kívánsága.
3.30. [Vagyok] az egyesülés és a felbomlás.
3.31. Vagyok a megmaradás és az elvesztés.
3.32. Vagyok a leereszkedés s ők feljönnek hozzám.
3.33. Vagyok az ítélet és a felmentés.
3.34. Én, én bűntelen vagyok, és a bűn gyökere belőlem származik.
3.35. Vagyok a bujaság külsőmben, s a szív önuralma bennem létezik.
3.36. Vagyok a hallás, amely elérhető mindenkinek, és a felfoghatatlan beszéd.
3.37. Vagyok a néma, aki nem beszél, és szavaim száma tengernyi sok.
3.38. Hallgassatok engem szelídségben, és tanuljatok tőlem keménységben.
3.39. Én vagyok az, ki felhajíttatik, és én vagyok, ki a földre vettetik.
3.40. Elkészítem a kenyeret, s az elmémet belül.
3.41. Vagyok a saját nevem tudása.
3.42. Vagyok az, aki felkiált, és aki figyel.
3.43. Megjelenek é[s {lepecsételt zárakon át}] besétálok [{az én házamba,}]
3.44. Pecsétje az én […]…[nak jele]
3.45. Én vagyok […] a védelem.
3.46. Vagyok az, akit Igazságnak hív[nak]. És veszélynek[…]
3.47. Magasztaltok engem […], és suttogtok [ellenem].
3.48. Ti, akiket legyőztek, ítéljétek meg őket, mielőtt ők ítélnek meg titeket.
3.49. Mert a bíró és a pártosság bennetek lakozik.
3.50. Ha elítéltettek általa, ki fog felmenteni titeket?
3.51. És ha ő felment, ki lesz képes bebörtönözni titeket?
3.52. Mert ami benned van, ugyanaz, mint ami kívüled van.
3.53. És az, ki megformált téged kívül, benyomást tett róla bensődben.
3.54. És amit magad körül látsz, azt önmagadban látod.
3.55. Ez látható, és ez a te öltözéked.
3.56. Hallgassatok meg, hallgatók, és legyetek tanultak szavaimból ti, akik ismertek engem.
3.57. Vagyok a hallás mely elfogadható minden esetben; és a beszéd, amely megfékezhetetlen.
3.58. Én vagyok a hang neve, és a név hangja.
3.59. Én vagyok az írás jele, és a különbség megnyilatkozása.
3.60. És én …
3.61. […]
3.62. […]
3.63. […]
3.64. […] fény […] és […]
3.65. […] hallgatók […] ti.
3.66. […] a hatalmas erő.
3.67. És [{vagyok, aki}] nem fogja elmozdítani a nevet.
3.68. […] aki alkotott engem
3.69. De én ki fogom mondani a nevét.
3.70. Tekintsétek hát szavait, és minden írását, amely elkészült.
3.71. Figyelmezzetek hát, ti, hallgatók, és ti szintén, angyalok; és azok, akik elküldettek; és ti, szellemek, akik föltámadtatok.
3.72. Mert én vagyok az, aki egyedül létezik; és nincs senkim, aki megítélne engem.
3.73. Mert rengeteg a kellemes forma, amely számos bűnben lakozik; és féktelen tettekben és dicstelen szenvedélyekben és futó gyönyörökben, amelyeket megfékeznek, míg kijózanodnak; és fölrohannak a pihenőhelyükre.
3.74. S ott meg fognak találni engem; és élni fognak és nem halnak meg többé megint.

Vélemény, hozzászólás?